Najczęściej zadawane pytania

Czy dokumentacja jaką należy złożyć w celu aplikowania w ramach projektu 'Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej…”  ma zawierać już wszelkie dokumenty techniczne - projekt budowy zezwolenia?

W sprawie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata 2012 – 2015 uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 3.3.2. Procedury Oceny Projektów w/w Programu wnioskodawca winien załączyć do wniosku m. in.
Ppkt 10. „ Pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności, zgłoszenie budowy z pisemną akceptacją zgłoszenia, wystawioną przez właściwy organ udzielający pozwolenia lub potwierdzenie z właściwego organu, że pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych nie jest wymagane.”  
Ppkt 15. „Projekt budowlany jednoznacznie określający zakres robót będących przedmiotem wniosku”.
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na zapisy pkt 2.5 w/w Procedury, zgodnie z którymi w ramach konkursu realizowane będą projekty innowacyjne czyli takie, które mają na celu wypracowanie i upowszechnienie nowych rozwiązań (celem osiągnięcia jakości usług ponad obowiązujący standard).
Ponadto działania powinny być zasadne, logiczne i spójnie powiązane z podniesieniem jakości świadczonych usług  oraz warunków życia mieszkańców domu pomocy społecznej. Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę wszystkich zapisów wymienionych w Procedurze na etapie opracowywania przedmiotowego wniosku.

Jakie załączniki powinny być dołączone, w przypadku zgłoszenia robót?

Wykaz wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie został wymieniony w pkt 3.3.2.  Procedury  Oceny Wniosków SPPW, wraz ze zgłoszeniem robót należy przedłożyć pisemną akceptację zgłoszenia wystawioną przez właściwy organ.

Kto może sporządzić ocenę aktualnego stanu obiektu. Ile stron powinien zawierać taki dokument?

Ocena aktualnego stanu obiektu winna zostać sporządzona przez osobę uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o której mowa w Prawie budowlanym, w specjalności zgodnej z rodzajem robót, które zostaną wykonane w ramach wniosku.

W jakim przypadku po ocenie formalnej, wnioskodawca nie będzie miał możliwości uzupełnienia wniosku lub też brakującego załącznika?


Zgodnie z pkt 4.2.7. w/w Procedury wniosek może być poprawiony lub uzupełniony jednorazowo w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosku. Zgodnie 4.2.6 Korekcie /uzupełnieniu wniosku (wydrukowanego z generatora) mogą podlegać jedynie elementy, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej wniosku (np. uzupełnienia jednego z podpisów, pieczęci itp.)

Standardowo wnioski aplikacyjne oraz załączniki podpisują  starosta, wicestarosta i skarbnik. Czy w przypadku nieobecności starosty przedmiotowy wniosek może podpisać dwóch członków tj. wicestarosta i członek zarządu oraz skarbnik? Czy w takim przypadku powinienem przedłożyć upoważnienia?

Zgodnie z pkt 3.3.2. ppkt 3 do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo osób podpisujących wniosek.

Czy wniosek może złożyć organizacja pozarządowa, która buduje nowy obiekt pomocy społecznej na terenie województwa podkarpackiego?


Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach SPPW”  wydatkami kwalifikowalnymi są m. in. koszty remontu, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy istniejących budynków. Niestety zadanie polegające na budowie nowego budynku, niezależnie czy jest to budowa nowego DPS lub POW czy też budowa nowego budynku w ramach istniejącej już placówki, nie może uzyskać dofinansowania w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Czy koszty związane z budową boiska sportowego, placu zabaw lub kortu tenisowego na nieruchomości należącej do wnioskodawcy są kosztami kwalifikowalnymi?


Koszty związane z budową boiska sportowego, placu zabaw lub kortu tenisowego na nieruchomości należącej do wnioskodawcy traktowane będą jako koszty kwalifikowalne podobnie jak koszty przygotowania terenu pod budowę ww. obiektów.
Zgodnie z przepisami art. 29 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego „budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji nie wymaga pozwolenia na budowę. Budowa tych obiektów powinna być realizowana na podstawie zgłoszenie właściwemu organowi.

Czy przygotowując zabezpieczenie środków do wniosku aplikacyjnego stosować zaokrąglenia z przykładów na szkoleniu (85% z 1.188.235,00 zł to trochę mniej niż 1.010.000,00 zł) czy zabezpieczyć więcej pieniędzy?

Kwoty w przykładach opisanych na szkoleniu zostały zaokrąglone do pełnych złotych. Zgodnie z Procedurą Oceny Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata 2012 – 2015  minimalna wysokość dofinansowania projektu ze środków SPPW wynosi 1.010.000,00 zł. Zatem minimalna całkowita alokacja przy dofinansowaniu 1.010.000,00 zł wyniesie 1.188.235,30 zł. W związku z powyższym należy zabezpieczyć kwotę wynikającą z minimalnej kwoty dofinansowania.

Kto będzie oceniał wniosek pod kątem wizyty studyjnej – Instytucja Realizująca czy Komisja Oceny Projektów?

Wytyczne ws. Kwalifikowalności kosztów dojazdów oraz noclegów związanych ze szkoleniami personelu, a także kosztów wizyt studyjnych realizowanych przez beneficjentów końcowych w ramach Komponentu II (Cel 2 obszaru tematycznego: „ochrona zdrowia” SPPW) wskazują, iż elementami niezbędnymi do akceptacji wizyty studyjnej są planowany budżet, program wizyty oraz lista uczestników. W związku z czym na etapie przygotowania wniosku do dofinansowania beneficjenci końcowi powinni oszacować budżet na pokrycie kosztów wizyty. Komitet Oceny Projektów powinien przy ocenie brać pod uwagę wszystkie 3 elementy, a w szczególności realność planowanego budżetu.
Beneficjent na etapie aplikowania powinien określić czy wizyta będzie w kraju czy zagranicą, jaki będzie zakres tematyczny wizyty, profil placówki oraz szacowany budżet. Nie jest dla nas jasne z jakiego powodu wspólnie organizowane wizyty dla kilku projektów zakłócą proporcję kosztów inwestycyjnych do nieinwestycyjnych. Tym bardziej, iż koszty wizyt studyjnych będą stanowić w całości koszt nieinwestycyjny, z tego powodu bez względu na ich wysokość nie wpłyną negatywnie na tę proporcję.

W sytuacji gdy Beneficjent przygotowuje projekt w ramach K2, szkoli personel to czy oprócz personelu  może przeszkolić mieszkańców DPS, jeżeli jego projekt zakłada działania innowacyjne i w ramach tych działań  chce aktywizować mieszkańców np. chorych psychicznie?

Kwestię tę reguluje opis Obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia”, który określa, iż  w ramach Komponentu II koszty szkolenia są kwalifikowalne, jeśli biorą w nich udział pracownicy domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Czy koszty usługi tłumacza w ramach wizyty studyjnej są kwalifikowalne w ramach Komponentu 2?

Koszt usługi tłumacza w trakcie zagranicznej wizyty studyjnej jest wydatkiem kwalifikowalnym. Wydatek ten powinien być włączony w koszty tej wizyty w ramach Komponentu 2.  

Dotyczy załącznika nr 13 - Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - czy wystarczy napisać NIE DOTYCZY czy załączyć oświadczenie/wyjaśnienie w tej sprawie?

Do wniosku o dofinasowanie w ramach SPPW należy załączyć przedmiotową decyzję wydaną przez organ upoważniony do jej wydania. Jeśli wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie jest wymagane przepisami Prawa ochrony środowiska wówczas do w/w wniosku należy dołączyć pismo informujące o tym, uzyskane z organu  upoważnionego do wydania takiej decyzji.

Proszę o doprecyzowanie załącznika nr 18 "Wyciąg ze specyfikacji technicznej w przypadku dostawy sprzętu/wyposażenia i/lub ich renowacji" - jakie dane powinien zawierać ten wyciąg?, czy np. należy tu wpisać system antypożarowy jako sprzęt/wyposażenie, na który będzie projekt budowlany? 

Załącznikiem nr 15 do wniosku jest projekt budowlany jednoznacznie określający zakres robót, będących przedmiotem wniosku. Jeśli system antypożarowy został w sposób jednoznaczny określony  w projekcie budowlanym to nie jest konieczne dodatkowo zamieszczanie w załączniku nr 18 wyciągu ze specyfikacji technicznej dotyczącej systemu antypożarowego.

Jakie są części składowe wyciągu ze specyfikacji technicznej?

Sposób opracowania specyfikacji technicznej został określony w §14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). W przypadku dostaw sprzętu/wyposażenia i/lub ich renowacji sposób opracowania specyfikacji technicznej został opisany w dziale II rozdziale 2 „Przygotowanie postępowania”  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Jeżeli chodzi o szkolenia w ramach Komponentu 2 - czy Beneficjenci mogą korzystać z oferty komercyjnej  tj. w sytuacji kiedy istnieje potrzeba przeszkolenia tylko niewielkiej części personelu w danej dziedzinie to czy powinno się organizować szkolenia tylko dla tych osób czy można  skierować te osoby na szkolenia realizowane przez  firmy działające na rynku, które zajmują się świadczeniem ww. usług?

W przypadku szkoleń w ramach Komponentu 2  Beneficjenci mogą korzystać z oferty komercyjnej, tzn.  można skierować personel na szkolenia realizowane przez firmy komercyjne.

Jeżeli chodzi o studia podyplomowe w ramach Komponentu 2 – czy analogicznie jak w przypadku szkoleń w ramach Komponentu 2 -  koszty dojazdów i noclegów są kwalifikowalne na takiej samej zasadzie jak w przypadku szkoleń?

W przypadku studiów podyplomowych realizowanych w ramach Komponentu 2 koszty dojazdów i noclegów są kwalifikowalne z zachowaniem zapisu dotyczącego nieprzekroczenia 10% budżetu Komponentu 2.

Czy kwoty  które wpisuje Beneficjent w  części dotyczącej  finansów wniosku  oraz  w załącznikach do wniosku mogą zawierać liczbę po przecinku (czyli przykładowo 1000,23 zł czy 1000zl?

W części dotyczącej finansów wniosku  o dofinansowanie oraz w załącznikach do wniosku kwoty zaokrąglamy do pełnych złotych – nie zostawiamy miejsc po przecinku.

Czy koszty zakupu flipcharta/ rzutnika/ ekranu  do projektora – niezbędnych do szkolenia personelu DPS/POW  są kosztami kwalifikowalnymi w ramach Komponentu 2?

Jeżeli  wszystkie szkolenia  skierowane do personelu DPS/PO-W - będą realizowane na terenie DPS/POW – to  koszty zakupu tych przedmiotów są kwalifikowalne w ramach Komponentu 2 –gdyż będą służyć podnoszeniu kwalifikacji personelu tych placówek.

W sytuacji kiedy szkolenia będą odbywać się poza terenem DPS/POW- koszt ich zakupu jest niekwalifikowalny.

 

 

swiss

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.