Informacje ogólne o programie

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

 

Cel

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszenie różnic społeczno – gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

 

Beneficjenci programu

O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy mogą starać się instytucje sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe prowadzące domy pomocy społecznej i/lub placówki opiekuńczo-wychowawcze. Program zakłada rozdysponowanie środków w czterech województwach Polski Południowo – Wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim.

 

Czas trwania

W ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10 – letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007r. tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

 

Obszary wsparcia

W ramach Szwajcarsko -  Polskiego Programu Współpracy wyróżniamy 4 Priorytety:

Priorytet 1.Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform

Priorytet 2.Środowisko i infrastruktura

Priorytet 3.Sektor prywatny

Priorytet 4.Rozwój społeczny i zasobów ludzkich

 

W ramach priorytetu 4 „Rozwój społeczny i zasobów ludzkich” wyróżniamy dwa obszary tematyczne

1.Ochrona zdrowia

2.Badania i rozwój

 

W ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia” Priorytetu 4 „Rozwój społeczny i zasobów ludzkich” wyróżniamy dwa Cele:

1. Cel 1 Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej

2. Cel 2  Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.

 

Województwo podkarpackie przystępuje do realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach Priorytetu IV „Rozwój społeczny i zasobów ludzkich” w ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia” Cel II „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencja do wielosektorowego podejścia problemowego”.

 

Procedura wyboru projektów

Proces wnioskowania o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy podlegał w województwie podkarpackim dwustopniowej procedurze:

-przygotowanie Zarysu Projektu

-przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu (przygotowanie i realizacja Funduszu na Przygotowanie Projektu – środki przyznane  w ramach Funduszu na Przygotowanie Projektu pozwoliły na odbycie wizyty studyjnej w placówkach szwajcarskich, zlecenie ekspertowi zewnętrznemu  przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych i inwestycyjnych oraz zakup usługi – profesjonalnego tłumaczenia załączników do Kompletnej Propozycji Projektów (KPP) .

Zarówno w sprawie Zarysu Projektu, jak i Kompletnej Propozycji Projektu wnioski oceniały instytucje polskie i szwajcarskie. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podjęła strona Szwajcarska.

 

Instytucje w programie

Po stronie polskiej:

Krajowa Instytucja Koordynująca – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Zdrowia

Instytucja Realizująca - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Po stronie szwajcarskiej:

Szwajcarska Agencja Rozwoju i Współpracy (SDC)

Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO)

 

 

Wsparcie w ramach Celu 2 obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia” obejmuje:

Realizowane będą programy  mające na celu wspieranie domów  pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich personelu. Ze względu na osoby mieszkające w domach pomocy społecznej, wsparciem mogą zostać objęte instytucje całodobowe. Również w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcie dotyczy placówek całodobowych. Programy mają na celu pozytywny wpływ na polepszenie się warunków życia mieszkańców a także jakości dostarczanych im usług oraz warunków pracy personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Każdy z programów w czterech regionach będzie się składał z trzech komponentów:
- pierwszy komponent - poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację programów naprawczych, w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług. Instytucje Realizujące zorganizują otwarte nabory propozycji projektów dla beneficjentów programów oraz będą odpowiedzialne za ocenę formalną i merytoryczną otrzymanych wniosków.

Grupy docelowe: domy pomocy społecznej i/lub placówki opiekuńczo wychowawcze, prowadzone przez instytucje publiczne lub non-profit.


- drugi komponent - podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, głównie pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami.
Grupy docelowe: personel domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez instytucje publiczne lub non-profit.


- trzeci komponent – poprawa jakości usług pielęgniarskich dla mieszkańców domów pomocy społecznej, obejmujący wspieranie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej, wyposażenie domów pomocy społecznej w sprzęt niezbędny dla pielęgniarek/pielęgniarzy do świadczenia usług - stanowiący minimalne konieczne wyposażenie pielęgniarki.
Grupy docelowe: pielęgniarki/pielęgniarze, pracujący w domach pomocy społecznej prowadzonych przez instytucje publiczne lub non-profit, posiadający wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pielęgniarki, którzy muszą uzupełnić swoje kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kontraktowania usług pielęgniarskich. Wsparcie będzie dotyczyło tylko tych pielęgniarek/pielęgniarzy, dla których niezbędne jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki. Schemat realizacji podobny do schematu w ramach komponentu drugiego.

 

Korzyści z przystąpienia do programu

 

1. Dodatkowe środki dla Województwa  4 683 012,00 CHF

2. Osiągnięcie w DPS-ach i PO-W jakości świadczonych usług powyżej standardów określonych w:

Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm./;

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2005r. Nr 217 poz. 1837/;

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. 2007r. Nr 201 poz.1455/;

3.Poprzez szkolenia uzyskanie wykwalifikowany personel w/w placówkach oraz kwalifikacje, które pozwolą pielęgniarkom/ pielęgniarzom zawierać samodzielne umowy z NFZ na świadczenie usług pielęgniarskich.

 

swiss

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.